§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego tanigamepass.pl 

§ 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej tanigamepass.pl:

1)  Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;

3)  Operator – oznacza Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308, posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);

4)  Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego tanigamepass.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;

5)  Serwis – oznacza serwisu działający pod adresem internetowym https://tanigamepass.pl/;

6)  Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:
  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
  4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
 2. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

§ 4 PRZEGLĄDANIE ZASOBÓW SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 3. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 4. czasu nadejścia zapytania;
 5. pierwszego wiersza żądania http;
 6. kodu odpowiedzi http;
 7. liczby wysłanych przez serwer danych;
 8. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 9. informacji o przeglądarce Użytkownika;
 10. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 5 POLITYKA COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
 3. Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.
 4. Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.
 5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 
  3. Użytkownika;
  4. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  5. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  6. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  7. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
  8. „reklamowe” – dopasowujące reklamy w innych serwisach do preferencji Użytkownika;

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Odwiedzających którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz Użytkowników, a także podmiotów, które zgłosiły reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu jest Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308, posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
 2. Przy użyciu Serwisu nie są przetwarzane żadne dane osobowe Użytkowników Serwisu, za wyjątkiem danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy zgłosili reklamację stosownie do Regulaminu Serwisu lub przesłali zapytanie stosownie do niniejszej Polityki prywatności, a także Użytkowników, którzy zamieścili komentarz do treści publikowanych przez Operatora w Serwisie, zamówili subskrypcję informacji o nowych komentarzach lub o odpowiedziach na ich komentarze.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy zgłosili reklamację stosownie do Regulaminu Serwisu lub przesłali zapytanie stosownie do niniejszej Polityki prywatności, są przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia reklamacji lub odpowiedzi na zapytanie i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi Użytkowników Serwisu.
 4.  Dane osobowe Użytkownika udostępnione w celu zamieszczenia komentarza do treści publikowanych przez Operatora w Serwisie są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu publikowania komentarza w serwisie oraz zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w celu zamówienia subskrypcji wiadomości o nowych komentarzach lub odpowiedzi na komentarze Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu przesyłania zamówionych subskrypcji Użytkownikowi oraz zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Użytkownika.
 6. Dane osobowe podmiotów, które zgłosiły reklamację, przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi w Serwisie.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe podmiotów, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 8. Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. 
 9. Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Operator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkowników Serwisu żadnym podmiotom trzecim, w szczególności dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.
 12. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.
 13. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być powierzane zewnętrznym podmiotom realizującym usługi na rzecz Operatora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę̨ systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi obsługi prawnej, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych realizowanych dla Operatora). W szczególności dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane następującym podmiotom i w następującym zakresie:
  • MyDevil (RODO) – usługa hostingu stron internetowych, przechowuje wszystkie dane serwisu.
  • Google Analytics – adres IP, przeglądarka i dane o lokalizacji, historia nawigacji w witrynie.
  • Reflinki serwisów partnerskich – historia nawigacji internetowej do celów rozliczeniowych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
 2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Ostatnie zmiany w Polityce prywatności serwisu zostały wprowadzone w dniu 27.03.2023.